Yash Thakkar

Yash Thakkar

Director of Technology

About the 

Yash Thakkar